DomovPodjetjeProdaja
vozil
Rabljena
vozila
ServisTehnični
pregledi
Registracija
vozil
StoritveKontaktPravno obvestilo
 
 

Delovni čas:

Prodaja vozil Volkswagen:
Ponedeljek - Petek : 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Nedelja in prazniki: ZAPRTO

 

Prodaja vozil Škoda:
Ponedeljek - Petek : 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Nedelja in prazniki: ZAPRTO

 

Servis osebnih vozil:
Ponedeljek - Četrtek : 7:30 - 16:00
Petek: 7:30 - 14:00
Sobota, nedelja, prazniki: ZAPRTO

 

Prodaja nadomestnih delov:
Ponedeljek - Četrtek: 7:30 - 16:00
Petek: 7:30 - 14:00
Sobota, nedelja in prazniki: ZAPRTO

 

TEHNIČNI PREGLEDI JESENICE
Ponedeljek - Petek: 7:30 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Nedelja in prazniki: ZAPRTO

 

TEHNIČNI PREGLEDI LESCE
Ponedeljek - Petek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Nedelja in prazniki: ZAPRTO

 

Registracija vozila - opis postopkov


Podaljšanje veljavnosti registracije

Za fizične osebe je potrebno priložiti:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); 
 • pri podaljšanju za drugo osebo je potrebno imeti pooblastilo le te in osebni dokument vlagatelja; 
 • zapisnik o tehničnem pregledu, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 
 • prometno dovoljenje; 
 • staro zavarovalno polico (če je le-ta izgubljena je potrebno pridobiti duplikat zav.police oziroma skleniti zavarovanje na matični zavarovalnici).
Za pravne osebe je potrebno priložiti:
 • obvestilo o razvrstitvi (AJPES), dokazilo o registraciji firme, 
 • žig pravne osebe oziroma žig samostojnega podjetnika 
 • zapisnik o tehničnem pregledu, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 
 • prometno dovoljenje; 
 • staro zavarovalno polico oziroma generalno (če je le-ta izgubljena je potrebno pridobiti duplikat zav.police oziroma skleniti zavarovanje na matični zavarovalnici). 

Odjava vozila

V primeru odjave vozila, ki gre v nadaljnjo prodajo, se serijske registrske tablice deponirajo za največ 15 dni, razen v primeru, ko gre za registrske tablice z izbranim delom označbe, katere obdrži dosedanji lastnik.

 Pri odjavi je potrebno predložiti:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) za pravne osebe žig; 
 • prometno dovoljenje; 
 • registrske tablice (razen v primeru tablic po izbiri ali kraje le teh): 
 • opcijsko še:
 • kupoprodajno pogodbo; 
 • potrdilo o razgradnji v primeru uničenja vozila; 
 • potrdilo policije za ukradena vozila

Registracija novega vozila

Prva registracija vozila v RS Vozilo se registrira na ime lastnika. Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki. Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se lahko registrira na ime uporabnika vozila, če lastnik vozila s tem soglaša. 

Za registracijo vozila je potrebno predložiti:
 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe:osebna izkaznica, potni list, za pravne osebe:dokazilo o registraciji pravne osebe, obvestilo o razvrstitvi in žig; 
   
 • dokaz o lastništvu vozila; 
 • potrdilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi (Potrdilo o skladnosti vozila SA, SB, SC ali SD); 
 • dokazilo o plačilu davkov za vozilo; 
 • dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma se zavarovanje lahko sklene ob registraciji. V primeru sklepanja novega zavarovanja s hkratnim prenosom bonusa iz nekega prejšnjega zavarovanja je potrebno predložiti kupone in dokazilo o odjavi oz. prodaji starega vozila (kupoprodajna pogodba). 
 •  v primeru registracije vozila po pogodbi o lizingu je potrebno predložiti še račun na uporabnika, soglasje za registracijo na uporabnika ter pogodbo o lizingu.


Registracija rabljenega vozila uvoženega iz EU ali tujine

Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, izjemoma so lahko predložena v overjenem prepisu, če jih ni mogoče predložiti v izvirniku po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano.
- dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje);
- dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila, če je vozilo carinsko blago;
- dokaz o lastništvu vozila (na vpogled original račun);
- potrdilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi (Potrdilo o skladnosti vozila SB);
- potrdilo o prijavi pridobitve vozila iz članice EU (DDV-RPS) oziroma potrdilo o plačilu DMV in takse za razgradnjo vozila;
- Odjavljeno tuje prometno dovoljenje v originalu;
- Zapisnik o tehničnem pregledu vozila (če je potreben). Dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma se zavarovanje lahko sklene ob registraciji. V primeru sklepanja novega zavarovanja s hkratnim prenosom bonusa iz nekega prejšnjega zavarovanja je potrebno predložiti kupone in dokazilo o odjavi oz. prodaji starega vozila (kupoprodajna pogodba).


Prometno dovoljenje

Velja do prvega izteka enega od pogojev:Veljavnosti tehničnega pregleda ali povračila za uporabo cest ali zavarovanja avtomobilske odgovornosti.Vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju mora stranka prijaviti v roku 15 dni. (197. člen ZVCP).


Zamenjava registrskih tablic

Registrske tablice lastnik vozila zamenja če so:

 • Izgubljene oziroma ukradene 
 • Uničene 
 • Obrabljene ali poškodovane


Na zahtevo lastnika se lahko naroči novo (ali več) registrsko tablico z enako registrsko oznako. Registrske tablice so vezane na vozilo in se pri odjavi vozila vrnejo ali deponirajo za 15 dni (izjema so tablice z izbranim delom označb).Obrabljeno registrsko tablico (ali več) mora lastnik vrniti registrski organizaciji, da jo uniči. (Pravilnik o registraciji mot. in priklopnih vozil, UL 66/2005, člen 22) 


Deponiranje tablic

Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva izročitve, če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo (ZVCP-1A, člen197)


Sprememba lastništva


Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh. Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove tablice). Novi lastnik mora skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

 • dokazilo o istovetnosti stranke-fizične osebe (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje), če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo in osebni dokument pooblastitelja; 
 •  pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka;
 •  prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno; 
 •  listine o spremembi lastništva vozila (račun, pogodba, sklep, dogovor ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva). Če se sprememba lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen pri upravni enoti ali notarju; 
 •  dokazilo o plačilu ali oprostitvi plačila davka; 


Izdaja preizkusnih tablic

Za izdajo potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico je potrebno priložiti:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje);
 • dokazilo o izvoru oziroma lastništvu (prometno dovoljenje, račun); 
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju (lahko se sklene ob izdaji);
 •  Registracijska organizacija izda tako potrdilo praviloma za dobo do pet dni oziroma za čas, ki je potreben, da se vozilo registrira..Opomba: Pravilnik o registraciji mot.in priklopnih vozil, UL 66/2005, člen 22, ZVCP-1, člen 197. 

Registracija starodobnega vozila

Novost ZVCP-1 so starodobna vozila. Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega skrbi oseba ali organizacija, in se ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze. Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odločbo o statusu takega vozila (tretji odstavek 194. člena ZVCP-1).

 Predlogu za registracijo starodobnega vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:
 • dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, 
 • potrdilo o skladnosti vozila, 
 • dokazila na podlagi drugih predpisov.
Za vozila, ki so bila registrirana pred 01.01.2005, se status starodobnega vozila vpiše v prometno potrdilo, na način določen v prejšnjem odstavku, če stranka predloži odločbo o statusu starodobnega vozila in potrdilo o skladnosti, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Sektor za cestna vozil
odločba ministrstva, pristojnega za homologacijo vozil, o statusu starodobnega vozila.
 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporarabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije